Picture of Tim Nikolai Hoffmann

Prof. Dr. rer. nat. habil. Tim Nikolai Hoffmann

Technical University of Munich

Associate Professorship of Geometry I (Prof. Hoffmann)

Postal address

Postal:
Boltzmannstr. 3
85748 Garching b. München

Place of employment

Associate Professorship of Geometry I (Prof. Hoffmann)

Work:
Boltzmannstr. 3(5606)/II
85748 Garching b. München